http://www.soutpaisallaw.com  
     
  ค้นหา :
  
Live Support  Calculator  แจ้งการชำระเงิน   รถเข็น: 0   
 สถิติของร้าน
  เปิดร้าน
17/02/2009
  ปรับปรุง
17/02/2018
  ผู้ชมทั้งหมด
4,155,962
  สินค้าทั้งหมด
1,949
 ทะเบียนพาณิชย์
3102300024156
 
หมวดหมู่สินค้า
สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
ดัชนีราคาสินค้า
ดูสินค้าทั้งหมด

E-Book
หนังสือกฎหมาย
หนังสือเตรียมสอบ
ชุดเตรียมสอบ
กฎหมายแปลอังกฤษ
CDโปรแกรม
MP3เสียงกฎหมาย
VCD บรรยาย
DVD บรรยาย/บันเทิง
พจนานุกรม
ผังเมือง
สื่อธรรมะ หนังสือ/CD
สินค้าลดสูงสุด 80%
กล่องกฎหมาย
สมุดคุมคดี, สมุดบันทึก
หนังสืออื่นๆ
กฎหมายหายาก
สติ๊กเกอร์
เป้าปืน
โปสเตอร์
โปสการ์ด
ชุดสังฆทานถวายวัด
งานบริการ
รายการส่งเสริมการขาย
สินค้าอื่นๆ
ประกาศอื่นๆ
ชุดโฆษณา
ดาวน์โหลด
บริการของร้าน
หน้าแรก
ข่าวสาร
สมุดเยี่ยม
เว็บบอร์ด
สอบถามผ่านออนไลน์
คำถามที่พบบ่อย
บทความน่าสนใจ
ผลงานของร้านค้า
สมัครสมาชิก
หน้าสมาชิก
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการรับสินค้า
แจ้งการชำระเงิน
Track&Trace
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
My Favorite
ตั้งเป็นหน้าแรก
เว็บเพื่อนบ้าน
แผนที่เว็บไซต์
รับข่าวสารจากทางร้าน

สมัคร ยกเลิก
ลิงค์
    สินค้า
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล กฎหมายไทย : คู่มือความรู้เกี่ยวกับ อบต. เทศบาล อบจ. (กองวิชาการและแผนงาน) [Powered by Weloveshopping.com]
   สินค้า > คู่มือ คู่มือเรียน > B0976
   
  ชื่อสินค้า:  คู่มือความรู้เกี่ยวกับ อบต. เทศบาล อบจ. (กองวิชาการและแผนงาน) 
รูปสินค้า: 
คู่มือ คู่มือเรียน > คู่มือความรู้เกี่ยวกับ อบต. เทศบาล อบจ. (กองวิชาการและแผนงาน)

 

facebook   delicious   digg   twitter   google   reddit  


แก้ไขล่าสุด:    22/09/2015
รหัสสินค้า:    B0976
สภาพสินค้า:    สินค้ามือใหม่
ราคา:    ราคา 300.00 ฿
ยี่ห้อ:    9789745207851
รุ่น:   
รายละเอียด:    

     คู่มือระเบียบกฎหมายส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เล่มนี้ ผู้จัดทำได้ค้นคว้า  รวบรวมในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายของส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แยกออกเป็นแต่ละสำนัก กอง  และส่วน ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเน้นเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  การค้นคว้าครั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากประสบการณ์การทำงานในท้องถิ่น  และอีกส่วนหนึ่งได้จากสอบถามผู้รู้ คณาอาจารย์ ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และผู้ร่วมงาน การจัดทำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าสำหรับผู้ที่สนใจ  ตลอดจนข้าราชการ พนักงานจ้าง พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ นิสิต นักศึกษา  ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปที่จะใช้เป็นคู่มือในปฏิบัติงาน  การสอบ  การเรียน  การสอน

 

สารบัญ


 

ตอนที่ 1  ความเป็นมาของเทศบาล
 1.1  ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
 1.2  เทศบาลในยุคปัจจุบัน
  1.2.1  ประเภทของเทศบาล
  1.2.2.  โครงสร้างของเทศบาล
  1.2.3.  อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
  1.2.4.  การบริหารงานเทศบาล
  1.2.5. การกำกับดูแลเทศบาล
  1.2.6.  ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล
  1.2.7.  เทศบาลในอนาคต

ตอนที่ 2 สำนัก/กองวิชาการและแผนงาน
 2.1  ส่วนราชการในสำนัก/กองวิชาการและแผนงาน
 2.2  บุคลากรในสำนัก/กองวิชาการและแผนงาน
  
ตอนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล
3.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 (หมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น)
 3.2  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
3.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไข
 เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 3.4  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
3.5  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 3.6  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3.7  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ตอนที่ 4 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนัก/กองวิชาการฯ ของเทศบาล
 4.1  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 4.2  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
  จนถึงปัจจุบัน
 4.3  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 4.4  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 4.5  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
 4.6  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
        หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 4.7  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
         แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 4.8  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
        ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 4.9  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
  พ.ศ. 2547
 4.10  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
          ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ภาคผนวก
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
 หนังสืออ้างอิง
 ประวัติผู้รวบรวม 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์:    
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล กฎหมายไทย 
ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย  รับพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์