http://www.soutpaisallaw.com  
     
  ค้นหา :
  
Live Support  Calculator  แจ้งการชำระเงิน   รถเข็น: 0   
 สถิติของร้าน
  เปิดร้าน
17/02/2009
  ปรับปรุง
17/01/2018
  ผู้ชมทั้งหมด
4,105,665
  สินค้าทั้งหมด
1,945
 ทะเบียนพาณิชย์
3102300024156
 
หมวดหมู่สินค้า
สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
ดัชนีราคาสินค้า
ดูสินค้าทั้งหมด

E-Book
หนังสือกฎหมาย
หนังสือเตรียมสอบ
ชุดเตรียมสอบ
กฎหมายแปลอังกฤษ
CDโปรแกรม
MP3เสียงกฎหมาย
VCD บรรยาย
DVD บรรยาย/บันเทิง
พจนานุกรม
ผังเมือง
สื่อธรรมะ หนังสือ/CD
สินค้าลดสูงสุด 80%
กล่องกฎหมาย
สมุดคุมคดี, สมุดบันทึก
หนังสืออื่นๆ
กฎหมายหายาก
สติ๊กเกอร์
เป้าปืน
โปสเตอร์
โปสการ์ด
ชุดสังฆทานถวายวัด
งานบริการ
รายการส่งเสริมการขาย
สินค้าอื่นๆ
ประกาศอื่นๆ
ชุดโฆษณา
ดาวน์โหลด
บริการของร้าน
หน้าแรก
ข่าวสาร
สมุดเยี่ยม
เว็บบอร์ด
สอบถามผ่านออนไลน์
คำถามที่พบบ่อย
บทความน่าสนใจ
ผลงานของร้านค้า
สมัครสมาชิก
หน้าสมาชิก
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการรับสินค้า
แจ้งการชำระเงิน
Track&Trace
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
My Favorite
ตั้งเป็นหน้าแรก
เว็บเพื่อนบ้าน
แผนที่เว็บไซต์
รับข่าวสารจากทางร้าน

สมัคร ยกเลิก
Poll
คุณคิดยังไงกับเว็บไซค์นี้
ดีมากๆ เลย
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
By Result
ลิงค์
    สินค้า
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล กฎหมายไทย : CD รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ปรับปรุง 2554 (ไทย-อังกฤษ) [Powered by Weloveshopping.com]
   สินค้า > CDโปรแกรมกฎหมาย > C0062
   
  ชื่อสินค้า:  CD รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ปรับปรุง 2554 (ไทย-อังกฤษ) 
รูปสินค้า: 
CDโปรแกรมกฎหมาย > CD รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ปรับปรุง 2554 (ไทย-อังกฤษ)

 

facebook   delicious   digg   twitter   google   reddit  


แก้ไขล่าสุด:    08/02/2013
รหัสสินค้า:    C0062
สภาพสินค้า:    สินค้ามือใหม่
ราคา:    ปกติ 320.00 ฿ ลดเหลือ 100.00 ฿ 
ยี่ห้อ:    
รุ่น:   
รายละเอียด:    
เป็น CD ข้อมูล  (ไฟล์ PDF)  ไม่ใช่  MP3

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  ปรับปรุงใหม่  2554

แปลไทย - อังกฤษ   (จัดทำ มกราคม 2556)

พร้อมด้วย   1.องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ

2.อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

3.การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญ

4.คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

5.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

- แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดี

แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔

- รายงาน ประจำปีศาลรัฐธรรมนูญ 2550-2551

- วิสัยทัศน์ของศาลรัฐธรรมนูญ

- วันรัฐธรรมนูญ และประวัติความเป็นมา


สารบัญ

CD รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  2550  ปรับปรุงใหม่  2554

The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E.2550  update 2554

(แปลไทย - อังกฤษ)

                           มาตรา

หมวด ๑ บททั่วไป  ๑ - ๗

หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ ๘ - ๒๕

หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

   ส่วนที่ ๑  บททั่วไป ๒๖ - ๒๙

   ส่วนที่ ๒  ความเสมอภาค ๓๐ - ๓๑

   ส่วนที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ๓๒ - ๓๘

   ส่วนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ๓๙ - ๔๐

   ส่วนที่ ๕ สิทธิในทรัพย์สิน ๔๑ - ๔๒

   ส่วนที่ ๖ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ๔๓ - ๔๔

   ส่วนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ๔๕ - ๔๘

   ส่วนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ๔๙ - ๕๐

   ส่วนที่ ๙ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ๕๑ - ๕๕

   ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน ๕๖ - ๖๒

   ส่วนที่ ๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม ๖๓ - ๖๕

   ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน ๖๖ - ๖๗

   ส่วนที่ ๑๓ สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ๖๘ - ๖๙

หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย ๗๐ - ๗๔

หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

   ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ๗๕ - ๗๖

   ส่วนที่ ๒ แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ ๗๗

   ส่วนที่ ๓ แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ๗๘

   ส่วนที่ ๔ แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุขการศึกษา และวัฒนธรรม ๗๙ - ๘๐

   ส่วนที่ ๕ แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม ๘๑

   ส่วนที่ ๖ แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ ๘๒

   ส่วนที่ ๗ แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ๘๓ - ๘๔

   ส่วนที่ ๘ แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘๕

   ส่วนที่ ๙ แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน ๘๖

   ส่วนที่ ๑๐ แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ๘๗

หมวด ๖ รัฐสภา

   ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ๘๘ - ๙๒

   ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร ๙๓ - ๑๑๐

   ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา ๑๑๑ - ๑๒๑

   ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง ๑๒๒ - ๑๓๕

   ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ๑๓๖ - ๑๓๗

   ส่วนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๑๓๘ - ๑๔๑

   ส่วนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ ๑๔๒ - ๑๕๓

   ส่วนที่ ๘ การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ๑๕๔ - ๑๕๕

   ส่วนที่ ๙ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ๑๕๖ - ๑๖๒

หมวด ๗ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน ๑๖๓ - ๑๖๕

หมวด ๘ การเงิน การคลัง และงบประมาณ ๑๖๖ - ๑๗๐

หมวด ๙ คณะรัฐมนตรี ๑๗๑ - ๑๙๖

หมวด ๑๐ ศาล

   ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ๑๙๗ - ๒๐๓

   ส่วนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญ ๒๐๔ - ๒๑๗

   ส่วนที่ ๓ ศาลยุติธรรม ๒๑๘ - ๒๒๒

   ส่วนที่ ๔ ศาลปกครอง ๒๒๓ - ๒๒๗

   ส่วนที่ ๕ ศาลทหาร ๒๒๘

หมวด ๑๑ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

   ส่วนที่ ๑ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

      ๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๒๙ - ๒๔๑

      ๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน ๒๔๒ - ๒๔๕

      ๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ๒๔๖ - ๒๕๑

      ๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ๒๕๒ - ๒๕๔

   ส่วนที่ ๒ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

      ๑. องค์กรอัยการ ๒๕๕

      ๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๒๕๖ - ๒๕๗

      ๓. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๒๕๘


หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

   ส่วนที่ ๑ การตรวจสอบทรัพย์สิน ๒๕๙ - ๒๖๔

   ส่วนที่ ๒ การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๒๖๕ - ๒๖๙

   ส่วนที่ ๓ การถอดถอนจากตำแหน่ง ๒๗๐ - ๒๗๔

   ส่วนที่ ๔ การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ๒๗๕ - ๒๗๘

หมวด ๑๓ จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๒๗๙ - ๒๘๐

หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๘๑ - ๒๙๐

หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ๒๙๑

   บทเฉพาะกาล ๒๙๒ - ๓๐๙

   องค์ความรู้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ลิงค์:    
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล กฎหมายไทย 
ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย  รับพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์